Weź udział w konkursie "Oczyść się na wiosnę" i wygraj super nagrody!

Bakalie.com

UWAGA KONKURSWiosna to czas, wyjątkowo sprzyjający dbaniu o zdrowie i oczyszczaniu. Wraz z firmą Japar mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie "Oczyść się na Wiosnę"  


Do wygrania zestaw produktów firmy Japar, dzięki którym oczyszczanie organizmu stanie się dla Was prawdziwą przyjemnością!

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie:- Polubić Fanpage  strony Bakalie.com

https://www.facebook.com/bakaliecom/ oraz

Fanpage firmy www.japar.pl

https://www.facebook.com/japarbakalie/

- Udostępnić post konkursowy

- Polubić post konkursowy

- W komentarzu odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób najchętniej oczyszczasz swój organizm na wiosnę?

Wśród osób, które spełnią wszystkie warunki konkursu wybrane zostaną trzy, których odpowiedzi okażą się najbardziej oryginalne i kreatywne

Konkurs trwa do 18.04.2017, do północy

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym 19.04.2017 o godzinie 12

Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Oczyść się na Wiosnę”, są firmy: Termoclima z siedzibą
przy ulicy Morgowej 4, 91-223 Łódź posiadająca nr NIP 9471130801 (zwany dalej
„Organizatorem”) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAPAR” Ryszard
Szymczak z siedzibą przy ulicy Chotomińskiej 18,61-311 Poznań posiadająca nr NIP
7820073881 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook.
4. Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora
Akcji.
5. Akcja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/bakaliecom/
2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Posiadanie przez Zgłaszającego aktywnego konta w serwisie internetowym
2. Zapoznanie się przez Zgłaszającego z Regulaminem, dostępnym w załączniku.
3. Przesłanie przez Zgłaszającego pracy konkursowej w formie komentarza pod postem
konkursowym w serwisie Facebook, udostępnienie posta konkursowego oraz
polubienie strony https://www.facebook.com/japarbakalie/ oraz https://
www.facebook.com/bakaliecom/. Spełnienie wszystkich czterech wymagań jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w
konkursie.
4. Akcja trwa od dnia 07 kwietnia 2017 do 18 kwietnia 2017 do godz. 23:59
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.

3. NAGRODA

1. W Akcji przyznane zostaną 3 nagrody główne, o wartości 35,35zł. Na nagrodę główną
składa się sześć produktów: babka jajowata łuski, nasiona chia, młody jęczmień, płatki
owsiane, babka płesznik oraz siemię lniane.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wśród uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki konkursu, organizatorzy wybiorą
trzy, których odpowiedzi zostaną uznane za najbardziej ciekawe i kreatywne.
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod
postem konkursowym.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.bakalie.com,
www.japar.pl oraz na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany .
W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Akcji.

5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w czasie
jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Oczyść się na Wiosnę”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania,
włącznie z jej odwołaniem. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Redakcja Bakalie.com