Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Definicje
   Wykonawca: Firma Portline Wojciech Walczak z siedzibą w Łodzi, 91-223, ul. Morgowa 4, NIP 726-100-11-20.
   Zamawiający: Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca usługę oferowaną w ramach oferty Branżowego Portalu Internetowego
   Usługa: publikacja informacji o Zamawiającym w formie elektronicznej w serwisie internetowym www.bakalie.com
   E- mailing:
   list, wysyłany drogą elektroniczną do bazy użytkowników serwisu
   Artykuły sponsorowane: w dziale tym przedstawione są artykuły ściśle związane z branżą bakalie, miody, czekolada, kawa, herbata, zdrowie i podróże.
   Baner reklamowy: Graficzny element reklamowy w formie poziomego banera umieszczonego na szczycie strony. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.

Katalog Firm: Część serwisu internetowego, zawierająca spis firm z branży bakalie, miody, czekolada, kawa, herbata, zdrowie i podróże.

Facebook: portal społecznościowy, na którym pojawiają się codzienne posty nawiązujące do treści strony bakalie.com

Cennik: Część serwisu internetowego z wykazem opłat związanych z usługami dostępnymi na stronie bakalie.com

 

 

  1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.
   1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Branżowego Portalu Internetowego, który jest dostępny w Internecie pod adresem https://bakalie.com/regulamin.html
   2. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne.

 1. Rejestracja usług, zawarcie umowy oraz jej rozwiązanie.
  1. Sposób zamówienia:
   1. Zamawiający składa zamówienie na Usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie https://bakalie.com/rejestracja.html
   2. Składając zamówienie na Usługę Zamawiający składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w Usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
   3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią Usługi po stronie Wykonawcy.
   4. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
   5. Zamawiający po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, wskazany w formularzu.
   6. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   7. Zamawiający jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
   8. Z chwilą rejestracji zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy.
   9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami ogólnie przyjętymi przez społeczeństwo lub naruszającego dobre obyczaje itp.
   10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i wpisów.
   11. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
  2. Zawarcie umowy.
   Zawarcie umowy poprzedzone jest rejestracją usługi (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe). Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego. Jeśli Wykonawca nie otrzyma pisemnej rezygnacji na miesiąc przed wygaśnięciem usługi, umowa zostaje przedłużona na następny okres. W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje wymagane przez Wykonawcę dane: Umowa w dwóch egzemplarzach wysyłana jest dniem akceptacji formularza zgłoszeniowego. Odesłanie umowy oraz uiszczenie płatności (pkt. III/10) Wykonawcy jest warunkiem aktywacji zamówienia.
   Obowiązkowe informacje:
   Każda firma może tylko jeden raz skorzystać z darmowego 14- dniowego okresu prezentacji rozszerzonej.
   Każdy wpis prezentacji rozszerzonej darmowej, uruchomiony na okres próbny (14 dni), który nie zostanie uzupełniony o opis i dane teleadresowe zostanie usunięty z katalogu firm.
   1. nazwa firmy;
   2. dane teleadresowe firmy;
   3. NIP
   4. nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizację usługi;
   5. adres e-mail
   6. numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym;
  3. Ochrona danych osobowych
   1. Zamawiający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji usługi, w celach służących świadczenia przez wykonawcę, informowaniu go o zmianach i nowościach.
   2. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez portal www.bakalie.com
  4. Rozwiązanie umowy.
   1. Zamawiający może odstąpić od umowy na 14 dni przed wygaśnięciem usługi, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 30 dni przed jej końcem.
   2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.
 2. Płatność
  1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT Zamawiającemu za każdą płatna usługę.
  2. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie dokumentu PRO FORMA. Dokument PRO FORMA jest wystawiany na podstawie zaakceptowania formularza zgłoszeniowego i dostarczana do klienta za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Podstawą wystawienia faktury VAT i uruchomienia usługi jest wpłynięcie na konto Wykonawcy płatności, zgodnie z dokumentem PRO FORMA, oraz otrzymanie przez Wykonawcę podpisanej przez Zamawiającego umowy. Faktura Vat wystawiana jest w ciągu 7 dni od wpłynięcia środków na konto wykonawcy.
  4. Wszelkie płatności związane z publikacją Płatnej Usługi są dokonywane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto Wykonawcy. Numer konta bankowego: mB 64 1140 2017 0000 4902 0324 3417
  5. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w dokumencie PRO FORMA.
  6. Płatność ratalna- Przy rozłożeniu płatności na raty, naliczana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł netto do każdej wystawionej faktury.
  7. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  8. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na dokumencie PRO FORMA, wypełniony formularz zostaje usunięty.
  9. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na dokumencie PRO FORMA bądź fakturze VAT Wykonawca może wstrzymać emisję reklamy. Aktywacja usługi nastąpi w momencie wpłaty zadłużenia na konto Wykonawcy. Czas emisji reklamy nie ulega wydłużeniu o okres zawieszenia.
 3. Warunki realizacji zamówienia
  1. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za dokument PRO FORMA wystawiony przez Wykonawcę.
  2. Wszelkie opłaty związane ze świadczeniem Płatnej Usługi są naliczane według Cennika Usług aktualnego w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej Płatnej Usługi przed wpłynięciem płatności za wystawiony dokument PRO FORMA i otrzymanej podpisanej umowy.
  4. Dokument PRO FORMA zostaje przesłany do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, dokument PRO FORMA może być wysłany do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.
 4. Warunki realizacji zamówienia wysyłki listu mailingowego
  1. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów Wykonawcy niezbędnych do przygotowania listu mailingowego co najmniej 3 dni przed datą realizacji zamówienia.
  2. Projekt  wykonany przez portal nie może zostać wykorzystany w innych celach niż wysyłka listu mailingowego w umówionym terminie, bez wcześniejszej zgody redakcji.
  3. "Termin realizacji zamówienia" bądź "data wysyłki listu mailingowego" jest datą rozpoczęcia dystrybucji wiadomości do odbiorców.
  4. Realizacja zamówienia wysyłki listu mailingowego może trwać do 48 godzin.
 5. Zobowiązania Wykonawcy
  1. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości i świadczone były bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu usług. Głównie chodzi o przerwy związane z obsługą lub konserwacją systemu. Jednak również w sytuacjach gdy Zamawiający z powodu braku odpowiedniej wiedzy lub w skutek używania wadliwego sprzętu dopuści się naruszenia stabilności systemu.
  3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych bądź też awarie innych elementów, których Wykonawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez Wykonawcę opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody (z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem).
 6. Zobowiązania Zamawiającego
  1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach, szczególnie chodzi o informacje, które są przedmiotem usługi lub pośrednio wpływają na dane zawarte w usłudze.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w zamówieniu.
  3. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania usług Wykonawcy wyłącznie zgodnie z Polskim Prawem oraz zapewnia, że wszystkie przesłane dane będzie uważała za własne. Dodatkowo Zamawiający bierze wszelką odpowiedzialność za pliki i informacje przesłane do Wykonawcy. W szczególności dotyczy to treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe.  
  4. Wszyscy klienci wpisani do Katalogu Firm zezwalają na pobieranie i publikowanie informacji dotyczących branż: bakalie, kawa, herbata, czekolada, miody, zdrowie, podróże.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i określać:
   1. nazwę firmy/klienta
   2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy;
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Wykonawcy, wskazany w niniejszym regulaminie.
  3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygniecie jej i uzasadnienie.
  4. Brak reklamacji w okresie 7 dni od daty uruchomienia usługi, stanowi jednocześnie akceptację usługi bez uwag.
 8. Postanowienia końcowe
  Redakcja portalu www.bakalie.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników i użytkowników witryny.