REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.bakalie.com


§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Serwis Internetowy bakalie.com jest prowadzony pod adresem www.bakalie.com przez Wojciecha Walczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Portline w celu prowadzenia sprzedaży Publikacji za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www oraz świadczenia w tym celu Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także świadczenia usługi pośrednictwa w sprzedaży Produktów przez Wydawnictwa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Serwis Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego Portline prowadzi sprzedaż Publikacji poprzez sieć Internet, a także pośredniczy w sprzedaży Produktów Wydawnictw w modelu dropshippingu.

 3. Serwis Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla niego i działalności Portline w sieci Internet przepisami prawa.

 4. Regulamin określa:

 1. zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisku Internetowego, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności umów sprzedaży dotyczących Publikacji oraz Produktów;

 2. prawa i obowiązki Klienta, Portline oraz Wydawnictw dotyczące czynności, o których mowa w punkcie a) powyżej;

 3. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

 4. warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;

 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;

 6. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.


§ 2

Definicje i dane kontaktowe


1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.bakalie.com i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Portline dokonuje sprzedaży Publikacji za pośrednictwem sieci Internet oraz pośredniczy w sprzedaży Produktów Wydawnictw, wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;

 2. PortlineWojciech Walczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Portline, 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4, NIP 726-100-11-20.

 3. Wydawnictwa – podmioty mające w swojej ofercie Produkty i dokonujące sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Nazwa Wydawnictwa oraz jego dane kontaktowe są każdorazowo określone przy Produkcie.

 4. Klient - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu na korzystanie z Serwisu Internetowego i zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Publikacji i Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

 5. Treści - całą zawartość merytoryczną Serwisu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Publikacjach, Produktach oraz Portline i Wydawnictwach;

 6. Konto Klienta - funkcjonalność Serwisu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Serwisu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta; Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta;

 7. Formularz zamówienia - funkcjonalność Serwisu Internetowego, dostępną poprzez Konto Klienta zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Publikacji lub/i Produkty, które są przesyłane do Portline poprzez Serwis Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy sprzedaży i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Publikację lub/i Produkty z wykorzystaniem Serwisu Internetowego;

 8. Polityka Reklamowa Serwisu - dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu regulujący szczegółowe zasady korzystania z Usług Reklamowych i świadczenia Usług Reklamowych oraz dostępu do Usług Reklamowych;

 9. Rejestracja Klienta - procedurę stanowiącą funkcjonalność Serwisu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Serwisie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając stosowne oświadczenia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;

 10. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 11. Produkty - ogół rzeczy ruchomych (w szczególności książki branżowe z zakresu bakalii i zdrowego odżywiania) sprzedawanych przez Wydawnictwa za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

 12. Publikacje - ogół publikacji branżowych z zakresu bakalii i zdrowego odżywiania (plików pdf) sprzedawanych przez Portline poprzez Serwis Internetowy;

 13. Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny: www.bakalie.com;

 14. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

 15. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

 16. Usługi Reklamowe – jedna z usług umożliwiająca zamieszczanie reklam w Serwisie, zgodnie z Regulaminem i Polityką Reklamową Serwisu,

 17. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługę polegającą na udostępnianiu stosownych funkcjonalności Serwisu Internetowego, stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portline;

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

 19. Ustawa o prawa konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

 20. Kodeks Cywilny - ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

 1. Dane Portline są następujące:

 1. firma: Wojciech Walczak TERMOCLIMA

 2. adres: ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź,

 3. NIP: 726-100-11-20

 4. REGON: 473200764

 5. telefon: 601342020

 6. adres strony internetowej: https://bakalie.com/

 7. adres poczty internetowej: biuro@bakalie.com


§ 3

Procedura zawierania umowy w Serwisie Internetowym

 1. Serwis Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży dotyczących Publikacji pomiędzy Klientem a Portline, a także umów sprzedaży dotyczących Produktów pomiędzy Klientem a Wydawnictwami za pośrednictwem Portline. W zakresie umów sprzedaży dotyczących Publikacji kupującym jest Klient, a sprzedawcą Portline, zaś w zakresie umów sprzedaży dotyczących Produktów kupującym jest Klient, sprzedawcą Wydawnictwo, a Portline występuje w roli pośrednika przy zawarciu umowy między Klientem a Wydawnictwem (model dropshipping).

 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Serwisu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Portline umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 3. Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży Publikacji lub/i Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego składają się opisane w ust. 4 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 6 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowana jest w § 7 Regulaminu.

 4. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

 1. założenie w Serwisie Internetowym przez Klienta Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;

 2. zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła;

 3. dokonanie wyboru zamawianej Publikacji lub/i Produktu;

 4. uzupełnienie Formularza zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazania danych do wysyłki;

 5. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem zamówienia, wyświetlonego na stronie Sklepu internetowego określonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

 1. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a potwierdzającego zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu. Akceptacja pozostałych klauzul, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz odrębnie na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną - nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.

 2. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust 6, obowiązkiem płatności. Do chwili dokonania potwierdzenia zamówienia, Klient może zmienić opcje wybrane w Formularzu zamówienia poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu. Potwierdzenie zamówienia w sposób opisany w tym punkcie stanowi ofertę Klienta co do zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach wyświetlanych na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Portline za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 2. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 5, Portline niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, co należy rozumieć jako przyjęcie oferty skutkujące zawarciem przez Klienta z Portline lub Wydawnictwem umowy sprzedaży lub odmowę przyjęcia oferty Klienta. Niezwłoczne potwierdzenie przez Portline otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

 3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 6 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

 4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji - przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

 5. Niezależnie od postanowień punktów powyżej w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami możliwy jest kontakt z Portline, z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą w szczególności kontaktu w celu dokonania zmian w zamówieniu, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
§ 4

Płatności

 1. Klient może dokonać zakupu abonamentu uprawniającego do nabywania Publikacji prezentowanych w Serwisie Internetowym przez okres przewidziany dla danego abonamentu i za cenę określoną w ……….

 2. Klient ma prawo wyboru jednej z następujących form płatności za Publikacje i Produkty zakupione w Serwisie Internetowym, a także za abonament określony w ustępie 1 powyżej:

 1. Przelewem bankowym na konto bankowe Portline wskazane w potwierdzeniu zamówienia,

 2. inne sposoby płatności stosowane do zapłaty za zakupy w sieci Internet i oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej jeśli zostały udostępnione w Serwisie Internetowym.

 1. Określone w Serwisie Internetowym ceny Publikacji i Produktów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Koszt dostawy Produktów uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy Produktu, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. Koszt dostawy nie dotyczy Publikacji, które dostarczane są drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.

 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Serwisie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Publikacji lub/i Produktów, kosztów wybranego sposobu dostawy (nie dotyczy Publikacji), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia.

 4. Cena podana przy każdej Publikacji lub/i Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


§ 5

Dostawy

 1. Publikacje dostępne w Serwisie Internetowym w formie elektronicznej (plików pdf) wydawane są (wysyłane) przez Portline drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie Klienta.

 2. Za realizację zamówień Produktów odpowiada Wydawnictwo, którego dane podane są przy danym Produkcie. Produkty wydawane są (wysyłane) przez Wydawnictwo:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) i oferowanych przez nią usług Pocztex24, Pocztex48, list polecony ekonomiczny;

 2. za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej;

do miejsca wskazanego przez Klienta, wyłącznie na terytorium Polski.

 1. Zamówienia realizowane są w terminie 3 dni roboczych od wpływu środków z tytuły płatności za zamówienie co oznacza, że w tym terminie zamówiona Publikacja wysyłana jest drogą mailową w sposób przewidziany w ustępie 1 powyżej lub/i zamówiony Produkt przekazywany jest do wysyłki stosownie do wybranego sposobu dostawy Produktów w sposób przewidziany w ustępie 2 powyżej.


§ 6

Obowiązki Klientów

 1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Serwisie Internetowym, w tym w Koncie Klienta i Formularzu zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Serwisie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.


§ 7

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Portline za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie z Portline lub/i z Wydawnictwem za pośrednictwem Serwisu Internetowego umowy sprzedaży, a w szczególności polegają na:

 1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Serwisu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Publikacji i Produktów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;

 2. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;

 3. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Serwisu Internetowego umowy dotyczącej Publikacji lub/i Produktów;

 4. prezentacji Publikacji i Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego i ich wyszukaniu;

 5. umożliwieniu pozostałego kontaktu z Portline oraz Wydawnictwami.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Portline świadczy, w szczególności następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Konto Klienta i Formularz zamówienia;

 2. Udostępnienie Treści, w tym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji;

 3. Usługę newsletter;

 4. Usługi kontaktowe;

 5. Usługi Reklamowe.

 1. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Serwisu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.

 3. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.

 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:

 1. połączeniem z siecią Internet;

 2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

 1. Do reklamacji dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. § 9 ust. 5-6 Regulaminu.


§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. sprzedaży Publikacji i Produktów;

 2. dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umów, o których mowa w ust. 1 bez podania przyczyny z zastrzeżeniem ustępu 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym :

  1. Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,

  2. w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy – Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  3. w przypadku usług – Klient będący Konsumentem zawarł umowę.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Publikacji lub umowy dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient będący Konsumentem musi poinformować Portline (Wojciecha Walczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Portline , adres: ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, NIP: 726-100-11-20, REGON: 473200764, telefon: 601342020 adres poczty internetowej: biuro@bakalie.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient będący Konsumentem musi poinformować Wydawnictwo - sprzedawcę danego Produktu (nazwa Wydawnictwa oraz jego dane kontaktowe są każdorazowo określone przy Produkcie) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi będącemu Konsumentem zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient będący Konsumentem zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Prosimy odesłać lub przekazać rzecz sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

 5. Klient będący Konsumentem poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 2. o świadczenie usług, jeżeli Portline wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Portline utraci prawo odstąpienia od umowy,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Klient będący Konsumentem odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ustępu 8.

 3. Odpowiedzialność za wady Produktów ponosi Wydawnictwo. Reklamacje w odniesieniu do Produktów prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Wydawnictwa, określonych każdorazowo przy Produkcie.

 4. Odpowiedzialność za wady Publikacji ponosi Portline. Reklamacje w odniesieniu do Publikacji prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Portline, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.

 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji. Można posłużyć się formularzem reklamacji lecz nie jest to obowiązkowe.

 6. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-5 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

 7. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Portline z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.


§ 10

Usługi reklamowe

 1. Usługi Reklamowe umożliwiają zamieszczanie reklam w Serwisie Internetowym.

 2. Reklamy wyświetlane są na stronie głównej Serwisu Internetowego.

 3. Zasady zamieszczania, wyświetlania reklam, zasady odpłatności z tytułu zamieszczania reklam w Serwisie Internetowym oraz pozostałe warunki dotyczące Usług Reklamowych uregulowane są w Polityce Reklamowej Serwisu.


§ 11

Wymagania techniczne

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności użytkownik powinien dysponować:

 1. połączeniem z siecią Internet;

 2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie stron Serwisu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.


§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Serwis Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie Internetowym są dostępne w języku polskim.

 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem ............................ przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 1. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

 2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

 3. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

 4. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Publikacje i Produkty złożonych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, to jest usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

 2. Wszelkie materiały, zdjęcia, teksty i pozostałe treści zwarte na stronach Serwisu Internetowego nie mogą być kopiowane, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz zastrzeżeniem możliwości pobierania udostępnianych w Serwisie Internetowym formularzy (odstąpienia, reklamacji itp.).

 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Produktów, oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym :

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj Wojciecha Walczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Portline , adres: ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, NIP: 726-100-11-20, REGON: 473200764, telefon: 601342020 adres poczty internetowej: biuro@bakalie.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Portline rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Portline rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Formularz odstąpienia od umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną (dotyczy Konsumentów)


Adresat: Wojciech Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Portline, 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4, NIP 726-100-11-20, numer REGON: 473200764, tel.: 601432020, adresy mailowe: biuro@bakalie.com


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi


.......................................................................................................................................................................................................................

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................................................

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................

–   Adres konsumenta(-ów)..................................................................................

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................

–   Data.............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów)

-    Data


* niepotrzebne skreślić