Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA REKLAMOWA SERWISU BAKALIE.COM


Art. 1

 1. Niniejszy dokument tj. Polityka Reklamowa Serwisu Bakalie.com określa zasady zamawiania, zamieszczania i wyświetlania reklam w Serwisie Internetowym w ramach Usług Reklamowych świadczonych przez Portline oraz pozostałe warunki dotyczące Usług Reklamowych, o których mowa w Regulaminie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Reklamowej Serwisu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.


Art. 2

 1. W celu zawarcia umowy o Usługi Reklamowe, Klient wysyła informacje poprzez formularz kontaktowy do Portline podając właściwości zamawianej reklamy oraz dane kontaktowe Klienta.

 2. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1, Portline dokonuje wyceny zamawianej reklamy i Klientowi jest udostępniana kwota ceny do zapłaty z tytułu zamówionej reklamy w ramach Usług Reklamowych.

 3. Klient ma prawo wyboru jednej z następujących form płatności za Usługi Reklamowe:

 1. przelewem bankowym na konto bankowe Portline;

 2. inne sposoby płatności stosowane do zapłaty za zakupy w sieci Internet i oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej.


Art. 3

 1. W ramach Usług Reklamowych dopuszczalne jest zamieszczanie reklam jedynie o tematyce branżowej bakalii, kawy, herbaty, czekolad, miodów, zdrowego trybu życia oraz podróży.

 2. W ramach Usług Reklamowych zabronione jest zamieszczanie reklam stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t ze zm.), którą stanowi w szczególności:

 1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

 2. reklama wprowadzająca Klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

 3. reklama odwołująca się do uczuć Klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

 4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

 5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

 1. Sprzeczna z przepisami prawa jest w szczególności reklama:

 1. sprzeczna z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 j.t. ze zm), w tym reklama przynęta, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę oraz reklama przynęta i zamiana, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumentom reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień na produkt lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej próbki produktu, z zamiarem promowania innego produktu, a także reklama zawierająca bezpośrednie wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych produktów;

 2. sprzeczna z zakazami, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 j.t), w szczególności:

 • nawołująca bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług;

 • zachęcająca małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług;

 • wykorzystująca zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach;

 • w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach;

 • oddziałująca w sposób ukryty na podświadomość;

 • naruszająca godność ludzką;

 • zawierająca treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;

 • raniąca przekonania religijne lub polityczne;

 • zagrażająca fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

 • sprzyjająca zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

 • stanowiąca ukryte przekazy handlowe;

 • stanowiąca lokowanie produktów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie;

 • stanowiąca lokowanie tematów.

 1. stanowiąca rozpowszechnianie pornografii w rozumieniu Kodeksu Karnego.


Art. 4

 1. W ramach Usług Reklamowych zabronione jest zamieszczanie reklam naruszających jakiekolwiek prawa, dobra lub tajemnice prawnie chronione osób trzecich, podmiotów, organizacji czy grup społecznych, w szczególności:

 1. naruszających prawa autorskie majątkowe lub osobiste;

 2. naruszających prawa własności przemysłowej lub inne prawa do znaku, logo, firmy, nazwy etc.;

 3. naruszających prawa do wizerunku;

 4. naruszających dobra osobiste;

 5. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnice zawodowe lub inne tajemnice prawnie chronione;

 6. naruszających zasady przetwarzania lub ochrony danych osobowych;

 7. zawierających treści dyskryminujące, mające charakter nękania, prowokowania, grożenia, zastraszania, obrażania lub dyskredytowania;



Art. 6

 1. Zamieszczania reklam w ramach Usług Reklamowych dotyczą następujące zasady:

 1. treść reklamy musi być zgodna i odpowiadać rzeczywistym usługom lub produktom oferowanym przez stronę, do której reklama odsyła;

 2. treść reklamy musi być jasna i precyzyjna, w zakresie tego czego dotyczy, w tym produktów, usług, firmy, marki etc.

 3. treść reklamy oraz sposób jej udostępnienia muszą respektować wynikające z przepisów prawa ograniczenia wiekowe odbiorców;

 4. reklama nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych lub budzących skojarzenia z takimi treściami, w szczególności nacechowanych seksualnie;

 5. reklama nie może zawierać treści prowokujących, agresywnych, szokujących lub sensacyjnych;

 6. reklama nie może zawierać dźwięków lub animacji uruchamianych automatycznie bez ingerencji Klienta;

 7. reklama nie może odsyłać do stron innych niż wskazane w jej treści jak również stron nieistniejących lub uniemożliwiających ich swobodne opuszczenie

 8. reklama nie może zawierać lub odsyłać do wirusów, programów szpiegujących lub innego szkodliwego oprogramowania podobnego typu;

 9. reklamy odnoszące się do wszelkich ofert, usług lub produktów darmowych lub próbnych muszą wyraźnie wskazywać na taki ich charakter oraz umożliwiać Klientowi (np. przez odesłanie do strony docelowej) łatwe, jasne i czytelne ustalenie długości okresu próbnego i opłat naliczanych po jego ustaniu;

 10. zabronione jest zamieszczanie reklam mających na celu pozyskanie danych odbiorcy reklamy, w tym jego danych osobowych, numerów telefonu, numerów rachunków bankowych, kart kredytowych lub płatniczych i innych podobnych informacji;

 11. treść reklamy dotyczącej usług wymagających subskrypcji, obejmujących automatyczne naliczanie płatności, automatycznie odnawialnych, obejmujących zmianę okresu bezpłatnego na płatny muszą wyraźnie wskazywać na taki ich charakter oraz umożliwiać Klientowi (np. przez odesłanie do strony docelowej) łatwe, jasne i czytelne ustalenie wszelkich cech usługi.



Art. 7

W przypadku naruszenia przez reklamę postanowień Polityki Reklamowej Serwisu lub Regulaminu, Portline ma prawo odmowy zatwierdzenia reklamy do publikacji oraz usunięcia reklamy z Serwisu Internetowego, jeżeli już została opublikowana, a w razie rażących lub powtarzających się naruszeń ma prawo do czasowej blokady Konta (ban) lub usunięcia Konta.


Art. 8

Polityka Reklamowa Serwisu może być zmieniona na zasadach określonych w § 11 ust. 5 Regulaminu.